Předškolák

Jak probíhá předškolní příprava v našem klubu?

 • věnujeme se naplňování klíčových kompetencí a rozvoji základních dovedností, které jsou předpokladem úspěšného vstupu do dalšího vzdělávání

 • věnujeme pozornost předškolní přípravě přirozeně a hravě skrze volný pohyb v přírodě, zapojování předškoláků do chodu klubu, ale i skrze řízené aktivity nebo práci s pracovními listy u stolu

 • kromě rozvoje dovedností se v dětech hlavně snažíme nacházet jejich potenciál a probouzet v nich lásku k objevování a zkoumání světa kolem sebe

 • ve školním roce 2023/2024 je předškolní skupina otevřena 3x - 4x týdně - dopoledne se většinou věnujeme (nejen) rozvoji hrubé motoriky při zdolávání výletů po okolí, ale i samotným předškolním aktivitám v přírodě, abychom se mohli odpoledne plně soustředit na klidnější aktivity (rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, apod.)

 • u předškolní skupiny se střídají 2-3 průvodci (se skupinou je daný den jeden)

 • ačkoliv se přípravě předškoláků věnujeme, jako lesní dětský klub nemůžeme oficiálně poskytnou zapsání do předškolního ročníku, je však možné do Prokopáčku poslední rok před školou docházet a své dítko zapsat na individuální vzdělávání do své spádové MŠ, případně do MŠ, kterou má Klub Prokopáček smluvenou jako spolupracující v rámci předškolního vzdělávání.


Už samotný pobyt v lesní školce děti přirozeně a harmonicky připravuje na vstup do školy. Obecně lesní školky rozvíjejí děti nadstandardně v oblasti hrubé motoriky (dostatek pohybu v různorodém terénu, pohybové hry v přírodě), manuální zručnosti, orientaci v prostoru, schopnosti spolupráce, poznatků o přírodě, samostatnosti a sebeobsluhy. Součástí školní zralosti jsou však i dovednosti, pro které v lesní školce není tolik prostoru, jako v kamenných školkách. Proto i těmto oblastem cíleně věnujeme pozornost.

U předškoláků se v průběhu roku cíleně zaměřujeme na rozvoj

 • jemné motoriky (hry a aktivity, kde dochází k uvolňování ramenního kloubu, zápěstí a ohebnosti ruky a prstů)

 • předmatematických dovedností (počítání dětí, kaštanů, jablek, kostek, práce s pomůckami, geometrické tvary)

 • orientace v čase, logického a pojmového myšlení (každodenní školkové aktivity, hry v přírodě, deskové hry)

 • řeči a slovní zásoby (říkanky, básničky, poznávání písmen, vytleskávání, hry se slovy, vyprávění příběhu, povídání si o světě, přírodě, lidech, vztazích k sobě i navzájem)

 • grafomotorické dovednosti (nácvik správného držení tužky, práce s pracovními listy s aktivitami k uvolňování ruky)

Tyto dovednosti jsou v naší školce rozvíjeny jak spontánně v běžném provozu nebo prostřednictvím her, ale i formou řízené činnosti u stolu (1x týdně). K poznání se děti přirozeně dostávají prostřednictvím nejrůznějších činností a her. 

Co vše se mohou děti naučit u potůčku při budování hráze, v zimě při rozbíjení zledovatělé plochy kaluže, skákání v kalužích či lezení na strom v sychravém počasí? Nejsou zde vlastně skryté základy fyziky, logického myšlení a poznání zákonů přírody a světa?


Více o předškolní přípravě

Předškolní příprava spočívá v harmonickém rozvoji celkových kompetencí dítěte. Vzdělávací plán Lesního dětského klubu Prokopáček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřuje se na naplnění kompetencí, které jsou nezbytné nejen pro úspěšný start jakékoliv další formy vzdělávání. Tyto kompetence (schopnosti) jsou souborem dovedností, vědomostí a postojů (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské). Náš klub takový rozvoj dítěte přirozeně podporuje a rozvíjí jednotlivé kompetence prostřednictvím činností, které vychází z kontaktu s přírodou.

Klub Prokopáček má několik dní v týdnu rozdělené děti do mladší a předškolní skupiny. U předškoláků se pravidelně střídají dva až tři průvodci, kteří se skupinou tráví čas celý den a mají přehled o tom, jakým způsobem se děti rozvíjejí. Vzdělávání v klubu probíhá v rámci tématických bloků, od kterých se odvíjí program a činnosti pro všechny děti. Předškolní skupina má na každý týden naplánován souhrn dílčích oblastí, kterým se přirozenou a hravou formou věnuje a jejichž rozvoj vede ke školní zralosti a připravenosti. Program pro předškoláky je systematicky plánován tak, aby se za daný rok děti věnovaly rozvoji důležitých dovedností a schopností, které poté vedou k naplnění klíčových kompetencí.

Každé dítě se však rozvíjí vlastním tempem, který je velice individuální. Většina těchto oblastí se u dětí rozvíjí zcela přirozeně skrze spontánní hru, komunikaci a kontakt se světem. Některé oblasti a kompetence ovšem mohou děti zvládat různě (vždyť třeba takové komunikační dovednosti se mnohdy učíme celý život). V rámci pobytu v přírodě však dáváme dětem základ těchto dovedností, které budou nadále rozvíjet v rámci celého života.

"Děti jsou vnímavé a citlivé bytosti, které se naučí vše, co potřebují, v ten nejlepší čas."

Věříme, že způsob, jakým naše předškoláky vedeme k rozvoji, je vede nejen k nabývání konkrétních znalostí a dovedností, ale hlavně k nadšení z poznávání, tvoření, objevování nového, zvídavosti, aktivitě a samostatnosti. Posilujeme v dětech vnitřní motivaci skrze učení prožitkem a rozvojem jejich tvořivosti. Předškoláky (ale i mladší děti) také vedeme k přejímání zodpovědnosti za sebe, ostatní kamarády i své okolí. Vedeme je k tomu, aby sami sebe vnímali jako důležité články skupiny a společnosti, kteří mají schopnost spoluvytvářet své prostředí a svět. Mají výsadní postavení v několika oblastech, které jim pomáhá posilovat sebevědomí a smysl pro zodpovědnost (pomáhání mladším dětem při oblékání, balení batůžků, přepočítávání dětí, pomoc při úklidu,...).


Pokud by vás zajímalo, jak mohou lesní školky a kluby rozvíjet dítě, můžete nahlédnout do tohoto článku, který vřele doporučujeme tento článek. :)  


Vložte svůj text...