Více o klubu

Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody, a proto je moudré se od ní učit a naslouchat jí. Myslíme si, že volnou hrou v přírodním prostředí se děti přirozeně učí socializaci a utváří si základní hodnotový systém. Řízená činnost a aktivity jsou ve vyváženém poměru k volné hře.

Příroda poskytuje dětem nekonečné množství podnětů pro experimenty a možnost učit se prožitkem, což je způsob, kterým se děti v tomto období rozvíjejí. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a darů přírody si vážit a oplácet jí dary naší láskou a péčí o ní.

Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Věříme také v to, co je dospělému oku mnohdy neviditelné, a pro dospělý mozek často nepochopitelné, a sice tajemné lesní bytosti. Proto nás celým rokem provází skřítek Prokopáček a jeho další lesní kamarádi skřítci a víly.

Vzdělávací plán Lesního dětského klubu Prokopáček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ten rozděluje pole pedagogického působení do pěti oblastí:

  • dítě a jeho tělo
  • dítě a jeho psychika
  • dítě a ten druhý
  • dítě a společnost
  • dítě a svět

Tento vzdělávací program se snaží poskytnout dítěti kvalitní a hodnotné zkušenosti a prožitky ze všech jmenovaných oblastí. Cílem je naplnění kompetencí, které jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské). V rámci měsíčních tematických bloků si klademe za cíl naplnit u dětí rozvoj jednotlivých kompetencí, které se v rámci každého tematického bloku prolínají na sebe navazujícími dílčími tématy.

Náš program se opírá zejména o přírodní rok, zvyky, tradice a řemesla, které dětem předáváme a zasvěcujeme je tak do tajů a historie lidského společenství. Děti mají možnost se propojit se všemi živly přírody a porozumět jejich síle. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj. Také děti vedeme k sebeobsluze přiměřené jejich věku a k osvojení si celé řady dovedností a rukodělných činností, které posilují jejich sebedůvěru.  

Děti se snažíme rozvíjet pomocí her, tvoření, říkadel a básniček, zpěvu a hry na hudební nástroje, práce s přírodními materiály, hraní divadla, výletů a zkoumání okolí, péče o zahrádku a práce s nářadím a dalšími nástroji. Věříme, že je lepší děti seznámit s běžnými nástroji domácnosti jako jsou nůžky, nože, škrabky, kladivo a pilka, a naučit je s nimi bezpečně zacházet, než je s nimi neseznámit vůbec. Děti mají také dostatek prostoru pro svoji volnou hru, která je v tomto věku pro ně tolik důležitá. Děti vedeme k samostatnosti, a to nejen při praktických, každodenních činnostech, ale i ve vztazích. Snažíme se, aby si děti samy přišly na nejlepší řešení svého sporu a jsme jim jako průvodci vždy k dispozici, jako opora či případný rádce.

Společně se učíme vzájemnému respektu, vlídnosti ke světu a ohleduplnosti k sobě navzájem i k přírodě. K dětem se snažíme přistupovat jako k individuálním osobnostem. Každý je jiný, může mít vlastní názor a každý se vyvíjí podle svého rytmu a tempa. Snažíme se, aby se děti mohly projevovat svobodně, nezávisle. Zároveň jim pomáháme porozumět a poznat, že jejich svoboda je limitovaná tváří v tvář druhému člověku, bytosti, či tvorovi.

Děti jsou průběžně připravovány na školní docházku. Většina průvodců má pedagogické vzdělání a je schopno podchytit případné jazykové či jiné vývojové vady a poruchy, které se u dětí v tomto věku projevují, a doporučit např. návštěvu vhodného odborníka.

Děti si postupně zvnitřní pravidla, díky kterým se všichni cítíme v bezpečí.

Naším přáním je užít si každý společný den v radosti.

My kamarádi v klubu Prokopáček využíváme k našemu pobytu především srdce Prokopského údolí, kde se nachází naše klubovna. Navštěvujeme louky, lesy, potoky, jeskyně, skály a další krásy této nádherné části přírody. Přilehlé okolí nám poskytuje velký prostor pro zlepšení fyzické i psychické odolnosti a nepřeberné množství příležitostí pro prozkoumávání světa okolo nás, skrze přímou zkušenost.

Dále využíváme prostory klubovny pro potřeby odpočinku a aktivit v případě nepříznivého počasí. Také rádi navštěvujeme naši zahrádku, kde se mimo jiné nachází záhony, o které se od jara společně staráme, ohniště, kde děláme oheň jako symbol spojení nás a Matky Země, a který občasně i využíváme ke společnému vaření, dále místo pro společný oběd a i třeba blátivá kuchyňka pro tvoření.

  • Jsme členem Asociace Lesních Mateřských škol.
  • Za klub jsme úspěšně absolvovali kurzy: Školka blízká přírodě a Cesta k dobré lesní školce.
  • Připojujeme se k Etickému kodexu pedagoga lesní MŠ.

Chcete se dozvědět víc? Napište nám.